Sporządzanie poświadczeń notarialnych

Zajmujemy się sporządzaniem poświadczeń notarialnych. Wykonanie poświadczenia ma na celu m.in. uwierzytelnienie danego dokumentu. Do najczęściej sporządzanych poświadczeń notarialnych można zaliczyć m.in:

  • poświadczenie autentyczności podpisu – może dotyczyć to podpisu składanego w obecności notariusza albo potwierdzenia autentyczności podpisu złożonego już wcześniej,

  • poświadczenie daty okazania dokumentu – stanowi dowód na to, że w czasie sporządzania poświadczenia notarialnego dokument istniał,

  • poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu czy kopii z okazanym oryginałem – może dotyczyć np. orzeczeń sądów, opinii administracyjnych, aktów stanu cywilnego, świadectw, dokumentacji księgowej czy gospodarczej,

  • poświadczenie pozostawania przy życiu – stanowi potwierdzenie, że dana osoba żyje albo znajduje się w określonym miejscu; jest to poświadczenie notarialne niekiedy potrzebne w przypadku ubiegania się o świadczenia rentowe czy emerytalne.

Akty poświadczenia dziedziczenia

Jednym z obszarów naszej działalności są także sprawy spadkowe. Przygotowujemy akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego albo testamentowego. Tego typu dokumenty, po tym, jak zostaną zarejestrowane w Rejestrze Spadkowym, mają skutek prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe, tylko w przypadku zgodnego żądania wszystkich potencjalnych spadkobierców– wskazanych w testamencie oraz tych, których prawo do spadku przysługuje z ustawy.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia konieczne jest spisanie protokołu dziedziczenia, do którego potrzebne są takie dokumenty, jak m.in. skrócony akt zgonu spadkodawcy czy odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku.