Sporządzanie aktów notarialnych

Zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnych. Są to urzędowe dokumenty potwierdzające dokonanie danej czynności prawnej – niektóre z nich pod rygorem nieważności wymagają bowiem właśnie takiej formy. Niekiedy akty notarialne są też przygotowywane na wniosek dwóch stron w celu zabezpieczenia ich interesów, mimo że nie są objęte takim wymogiem prawnym – może dotyczyć to np. umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, umowy użyczenia czy jakiejkolwiek innej.

Prawidłowo przygotowany akt notarialny musi zawierać:

 • dokładną datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu,

 • dane osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów będących stronami i obecnych przy sporządzaniu aktu (w tym przedstawicieli i pełnomocników stron),

 • dane notariusza – jego imię nazwisko oraz adres siedziby kancelarii,

 • oświadczenia stron,

 • stwierdzenie, że akt został odczytany i w danej formie zaakceptowany przez zainteresowane strony,

 • podpisy stron i wszystkich osób obecnych przy sporządzaniu aktu,

 • podpis i pieczęć notariusza.

Jakie dokumenty wymagają formy aktu notarialnego?

Forma aktu notarialnego jest wymagana prawem w przypadku takich dokumentów, jak umowa podziału majątku wspólnego, poświadczenia dziedziczenia, a oprócz tego także m.in.:

 • umowa sprzedaży nieruchomości,

 • umowa darowizny nieruchomości,

 • umowa rozdzielności majątkowej małżeńskiej,

 • umowa spółek z.o.o., akcyjnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych,

 • umowa o dział spadku (w przypadku gdy w jego skład wchodzi nieruchomość),

 • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia,

 • umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania,

 • umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu.