Na czym polega notarialne poświadczenie podpisu?

Wykonanie czynności prawnej wymaga dopełnienia wszystkich związanych z jej przebiegiem formalności. Zwykle wiąże się z koniecznością odpowiedniego potwierdzenia woli jej dokonania i w efekcie wywołania pożądanego przez uczestnika skutku prawnego np. zaciągnięcia zobowiązania. Powszechnie akceptowalną formą wyrażenia swojej zgody jest ustne potwierdzenie danego faktu albo przy wyborze formy pisemnej złożenie własnoręcznego podpisu. W niektórych przypadkach może się to jednak okazać z różnych powodów niemożliwe. W takich sytuacjach można jednak skorzystać z opcji sporządzania poświadczenia notarialnego. W Lublinie w tym celu warto odwiedzić kancelarię Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączeka. Przekonajmy się, na czym polega uzyskanie poświadczenia podpisu.

Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

Notarialne potwierdzenie podpisu jest dokumentem wydawanym przez notariusza. Stwierdza on, że konkretny podpis widniejący w ściśle określonym miejscu został złożony w obecności notariusza i należy do osoby wskazanej w treści poświadczenia. Może też być dowodem na to, że zidentyfikowana przez notariusza osoba uznała widniejący na danym dokumencie podpis za własny. W obu sytuacjach wywołuje to takie same skutki prawne – niezależnie od treści podpisanego dokumentu uznaje się, że powstał on w wyniku prawidłowego złożenia oświadczenia woli, a tym samym czynność, jakiej dotyczy, została potwierdzona.

Kiedy korzysta się z notarialnego poświadczenia podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu jest sposobem na wypełnienie wymogu uzyskania własnoręcznego podpisu od osoby, która nie może stawić się w określonym miejscu i czasie i podpisuje dokument bez obecności pozostałych stron. Będzie też metodą na wypełnienie tego obowiązku w sytuacji, gdy konkretna osoba nie może podpisać się pod dokumentem z uwagi na swój wiek i wynikające z niego ograniczenia albo chorobę, niepełnosprawność czy ogólny stan zdrowia.