Kto może zostać notariuszem?

Zawód notariusza powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego przez właściwe przeprowadzanie czynności notarialnych. Istnieje wiele sytuacji, w których należy skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej. W Lublinie sprawy związane z dokonaniem niezbędnych czynności można zlecić Kancelarii Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka. Przekonajmy się, jakie są wymagania wobec osób, które chcą zostać notariuszem.

Wymogi wobec kandydatów na notariuszy

 W obowiązującym w naszym kraju porządku prawnym notariusza powołuje Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii Rady właściwej Izby Notarialnej. Wyznacza on również siedzibę kancelarii notarialnej. By zostać notariuszem, trzeba jednak spełnić kilka istotnych kryteriów. Konieczne okaże się posiadanie obywatelstwa polskiego, państwa UE, EFTA albo innego kraju, którego obywatele są uprawnieni do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w Polsce. Warunkiem będzie też posiadanie pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych. Przyszły notariusz powinien ukończyć studia prawnicze uznawane w naszym kraju oraz odbyć aplikację notarialną i złożyć egzamin notarialny. Ważne będzie również ukończenie 26 lat oraz wyróżnianie się nieskazitelnym charakterem i dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu notariusza.

Kiedy odwołuje się notariusza?

 Notariusz może zostać odwołany ze swej funkcji, jeżeli zrezygnował z prowadzenia kancelarii, poważnie zachorował, ukończył 70 lat, a także został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego. Odwołanie z funkcji notariusza następuje również po orzeczeniu zakazu wykonywania zawodu prawomocnym wyrokiem sądu albo po utracie praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych.