Opłaty notarialne

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki, zaś jeśli wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Poprzez kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną lub osobiście w Kancelarii można poznać wysokość taksy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków oraz uzyskać informację  o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego.

 

Maksymalna stawka wynosi od wartości

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie

 

Aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 • umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 • testament – 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 • odwołanie testamentu – 30 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł;

Protokołu:

 • zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł, (za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego);
 • walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 • zgromadzenia wspólników innej spółki albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 • zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 • zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł;
 • niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
 • przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
 • dziedziczenia -100 zł;
 • otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł.

Aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50 zł;
 • testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł;

Zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł;

Poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na: dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł, pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 • zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 • czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
 • pozostawania przy życiu: w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł, w innym celu – 30 zł;
 •  pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł;

Protestu przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu do 1000 zł włącznie – 5 zł, powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

 

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi: w porze dziennej – 50 zł, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.